گواهینامه ها

گواهینامه های استاندارد بین المللی:

شرکت پارس دشت چهلستون دارای گواهینامه های استاندارد بین المللی ذیل در زمینه طراحی ، ساخت، مشاوره و نصب سازه های کشاورزی و اجرای تجهیزات گلخانه مدرن و مشاوره تولید و کشت از شرکت TUV-ICB است.

  •  استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت (2008 : 9001 ISO)
  •  استاندارد بین المللی عملکرد خوب باغبانی و گلخانه (GHP)
  • استاندارد تخصصی طراحی و ساخت گلخانه ها (13031 BS EN)