پیچ

نام قطعهتوضيحاتتصویر
پیچ قارچیمورد استفاده برای پروفیل U و Mو…پیچ قارچی
پیچ فیلیپس مورد استفاده برای پروفیل U و لاکینگ و…پیچ فیلیپس
پیچ سرمته 8مورد استفاده برای بست یکطرفه و کمان و…پیچ سرمته
پیچ سر مته 10مورد استفاده برای پلی کربنات وپروفیل کمان ابتدایی و…پیچ سر مته
پیچ 20*8مورد استفاده برای مونتاژ ریل به بازو و …پیچ 8
پیچ 30*8مورد استفاده برای مونتاژ سرستون و روبند کمان و… 
پیچ 40*8مورد استفاده برای ته پنجره و …
پیچ 50*8مورد استفاده برای مونتاژ شبکه بندی کمانها و…
پیچ 60*8مورد استفاده برای شبکه کمان و محور دریچه و …
پیچ 100*8مورد استفاده برای مونتاژ سرکمان به ستون فرعی و …پیچ 8
پیچ 50*10پیچ 10

شرکت مهندسی پارس دشت چهلستون