پوشش پلی کربنات

 پوشش پلی کربنات دوجداره

پوشش دیواره جانبی ازپلي كربنات مخصوص گلخانه ازنوع دوجداره نردبانی به ضخامت 8 میلیمتر با  4 % UV می‌باشد.

و بوسیله پروفیل‌های فلزی مخصوص درزیر پروفیل آلومینویم بین ورقها وابتدا و انتهای آن وضمائم نصب محکم می‌شود.

نصب این سیستم بسیار راحت و دارای مقاومت زیاد می‌باشد.

پوشش پلی کربنات دوجداره دیواره در شرکت پارس دشت چهلستون

 

 پوشش پلی کربنات تک جداره سقف

 پوشش دیواره جانبی از پلي كربنات موجدار مخصوص گلخانه با 4 % UV می‌باشد که به وسیله پروفیل‌های فلزی مخصوص و ضمائم نصب محکم می‌شود.

نصب این سیستم بسیار راحت و دارای مقاومت زیاد می‌باشد.

پوشش پلی کربنات تک جداره شرکت پارس دشت چهلستون