پرده ذخیره کننده انرژی

پرده ذخیره کننده انرژی پوشش ترکیبی ازالیاف آلومینیوم وپلی اتیلن است که به صورت موازی بابافتهای مختلف(برای داشتن درصدهای مختلف سایه اندازی )وجوددارد.

پرده ذخیر کننده انرژی دو وظیفه اصلی به عهده دارد:

  • سایه اندازی درروزهای گرم تابستان
  • جلوگیری ازاتلاف گرما درشبهای سردزمستان

به این ترتیب که باایجادمانع بین فضای زیرستون وقسمت تاج گلخانه حجم هوایی که لازم به گرم شدن است کاهش می یابد.

همچنین باعث می شود هوای گرم شده با قسمت بالای تاج و پوشش گلخانه در تماس نباشد و در واقع مانند دوپوش در گلخانه عمل کند.

 

نکات کاربردی پرده ذخیره کننده انرژی

  • این پرده ها حتی درگرم ترین مناطق نبایددرتمام طول روزباز باشند. تنهازمانی که انرژی خورشیدبیش ازحد است بایداستفاده شوندتا موجب کاهش فتوسنتز نگردد.
  • در زمان بارش برف شدید پرده ها باید بسته شوند تا گرمای داخل گلخانه موجب ذوب شدن سریع برف روی پوشش شود پیش از آنکه به سازه خسارت وارد گردد.

پرده ذخیر کننده انرژی توسط موتور گیربکس باز و بسته می شود وقابلیت اتصال به سیستم کنترل اقلیم رادارد.

پرده ذخیره کننده انرژی