ناودان انتهایی

ناودان‌ها در مسیرهای میانی از پروفیل‌های 05/5 متری به عرض 250 میلی متر و ورق گالوانیزه ضخامت 2 و در مسیر های کناری از پروفیل‌های 05/5 متری با عرض 180 میلی‌متر و ورق گالوانیزه ضخامت 5/1 میلی‌متر می‌باشد.

ناودان‌ها جهت تخلیه آب باران از روی سقف گلخانه استفاده مي‌شوند.

ضمن آنکه دسترسی به قسمت‌های بالایی گلخانه را آسان می‌کنند.

برای اتصال پلاستیک سقف به ناودان سوراخ‌هایی روی ناودان‌ها جهت نصب پروفیل‌ها پیش بینی شده است.

درانتهای ناودان خروجی ناودان باقطر160میلیمتر درنظرگرفته شده که آب بایک لولهPVCبه پایین هدایت می شود.

 

ناودان شرکت پارس دشت چهلستون