ناودان آبچکان (ناودانک)

ناودان آبچکان ( ناودانک )جهت تخلیه قطرات آب تشکیل شده زیرناودنها طراحی شده که ازپروفیلهای 05/5 متری متشکل شده‌اند وباتوجه به طراحی سرستونها در بالای آنهاو زیر کلیه ناودانها قرارمیگیرندتا از ریزش قطرات آب درگلخانه جلوگیری نمایند.