مهره

نام قطعهتوضيحاتتصویر
مهره 8 هشت سادهمهره 8
مهره 10 ده سادهمهره 10
مهره کاسه نمد 8 
مهره کاسه نمد 10
   

شرکت مهندسی پارس دشت چهلستون