فن چرخش هوا

فن چرخش هوا ( فن سیرکوله) جهت ایجاد محیطی همگن و یکنواخت از نظر دما و رطوبت در محیط گلخانه استفاده می گردد.

فن چرخش هوا

  • مانع از ایجاد تغییرات شدید دمایی و تنش به گیاه می گردد
  • باعث افزایش کارایی سیستم خنک کننده می گردد.
  • باعث بهبود تنفسی گیاهان و افزایش سرعت خروج هوا در تابستان می گردد.
  • باعث توزیع بهتر گرما در روش های سرمایشی موضعی می گردد.
  • باعث توزیع بهتر رطوبت در صورت استفاده از سیستم فوگر (مه پاش)  و بهبود خاصیت خنک کنندگی آن می شود.

فن چرخش هوا