سر ستون میانی

سر ستون میانی از ورق ضخامت 2/5 ساخته شده است وبرای اتصال ستون ها به ناودان و کمان به کارمیرود.

سر ستون میانی گلخانه
سر ستون
سرستون میانی