روبند کمان

روبند کمان از ورق ضخامت 2/5 ساخته شده است و برای اتصال سر ستون به کمان به کار می رود.

روبند کمان گلخانه
روبند کمان
روبندکمان