روبند ستون

روبند ستون از ورق ضخامت 2/5 ساخته شده است و برای اتصال سر ستون به ستون به کار می رود.

روبند ستون
اتصالات گلخانه
روبند ستون