توری ضد حشره

استفاده از توری ضد حشره ابتدایی ترین و مهمترین روش مبارزه فیزیکی با آفات ناشی از حشرات پرنده هستند که علاوه بر وارد کردن خسارت ظاهری به محصول ، عامل انتقال بیماری های ویروسی نیزمی باشند.

توری های ضد حشره و ضد تریپس سایه اندازی زیادی نداشته و دارای افزودنی های ضد UV می باشند که باعث افزایش طول عمر آن در مناطق پرنور می گردد.

با توجه به آفات موجود در منطقه نوع توری پیشنهاد می گردد که به ترتیب زیر می باشد:

  • تریپس: قطر کمتر از 19 میلیمتر
  • مگس سفید : قطر کمتر از 24 میلیمتر

هرچه قطر نخ های توری کمتر باشد تهویه بهتر صورت می گیرد.

توري ضد حشره