تهویه

دریچه موتوري رأس سقفیپنجره، بر روی یک فلنج در رأس سقف و یک بازوی چرخنده که از رأس سقف تا ۲ متر ادامه دارد و باز و بسته می‌شود.
سیستم تهویه از یک موتور گیربکس مخصوص دریچه گلخانه (عايق در برابر رطوبت) تشکیل شده که نیروی لازم برای حرکت را از طریق یک زنجیر به یک محور چرخ دنده (لوله mm ۳۲ با ضخامت ۲,۵ میلی متر) و نهایتاً رک و پینیون هایی که در فاصله هر ۲.۵ مترروی آن نصب شده‌اند منتقل می‌نماید.
بازو های دریچه در سایز mm ۳۰×۵۰ که رک ها با دندانه های داخلی به آن متصل شده اند،
و روی هر کمان (با فاصله ۲,۵ متر) وجود دارد.

گلخانه گاتیکموتور دریچه گلخانه