تسمه

نام قطعهتوضيحاتتصویر
تسمه بست 8×8ورق گالوانیزه ضخامت 2تسمه بست 8×8 شرکت پارس دشت چهلستون
تسمه بست 8×8 بازوي كناريورق گالوانیزه ضخامت 3

شرکت مهندسی پارس دشت