بست

نام قطعهتوضيحاتتصویر
بست نگهدارنده محور دریچهمشاهده ویدیوی بست
بست اتصال بازو دریچه به پروفیل میانیبرای اتصال بازوي دريچه به پروفيلM
بست اتصال بازو دریچه به پروفیل کناریبرای اتصال بازوي دريچه به پروفيلM در دریچه اول و آخر
بست نبشی ورق گالوانیزه ضخامت 2
بست اتصال ريل به بازو
بست 80×80 –
بست 50×50 –
بست 30×30جهت نصب ابتداي پروفيل M به سازه
بست اتصال دو پروفيل (رابط پروفیل)
بست اتصال پروفيل به كمان –
بست سر كماننگهدارنده بازوي دريچه، پروفيلM راس سقفي و شبكه مياني
بست اتصال2 لولهجهت اتصال2 لوله چرخاننده دريچه ورق گالوانیزه ضخامت3
بست كمان- شبكه –
بست وتر- شبكه –
بست لرزه گير به ستون فرعي –
بست ستون فرعي به كمانبرای ستون فرعی 8×8
بست مهاربند دريچه –